Headerbild

Policy

Verksamhetspolicies för SMK Dala Falun

 

 

Allmänt

Våra policies ska fungera som ett stöd och vägledning för verksamhetens utövare, målsmän och ledare.

 

Dessa ska hållas levande och ändras efter verksamhetens förutsättningar, i en strävan mot ständiga förbättringar.

  

 

Barn- och ungdomspolicy

Vår idrott kräver en hög grad av teknisk mognad. Verksamheten ska anpassas efter utövarens individuella utveckling. Åldersanpassad utbildning ska omfatta såväl praktisk som teoretisk utbildning, träningslära, kostlära och mental träning.

 

SMK Dala Faluns verksamhet för barn inriktar sig i dagsläget på träning/lek och för ungdomar på bredd-/motionsidrott. Därutöver ska alla flickor och pojkar med ambition att göra elitsatsning, ges möjlighet till det under trygga förhållanden.

 

 • Vi leker Motocross, Enduro, Radiostyrd bilsport och Folkrace i en kamratlig och trygg miljö med målet att lära oss hantera motorfordonen. Deltagarna delas in i grupper efter utvecklingsnivå, men samtliga aktiviteter ska vara utformade så att alla som vill får och kan delta.
 • För barn är tävlingen, liksom leken, ett naturligt inslag i idrotten. Tävlingen måste få bli en del av leken men vinnare-/förloraresituationerna ska avdramatiseras. Tävlingsresultaten ska ges mycket liten uppmärksamhet
 • Säkerheten på och bredvid banan ska alltid vara i fokus vid våra aktiviteter.
 • Bedriva träning som engagerar utövarna så att förbättringar upplevs som stimulerande och utvecklande. Målet är att alla tränare/ledare ska ha genomgått tränarutbildning i olika steg: barn- och ungdomsledarutbildning.
 • Vi rekommenderar att barn och ungdomar provar på olika idrotter för allsidig träning.
 • Moral och etik ska ges stort utrymme i verksamheten, vi gläds med varandras framgångar och stöttar i motgångar.
 • Inga former av kränkningar accepteras i föreningen och vi använder ett vårdat språk.

 

Policy mot tobak, alkohol, droger och doping

Syftet med vår drogpolicy är att tydliggöra vår gemensamma syn och vårt förhållningssätt till alkohol, tobak, narkotika och dopingpreparat.

 

 • Våra ungdomar och ledare ska göras medvetna om riskerna att använda tobak och alkohol, samt att all hantering och bruk av narkotika och dopingpreparat är helt oacceptabelt och förbjudet enligt svensk lag.
 • Vi säljer inte tobak i kiosker och serveringar.
 • Som ledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att vara en god förebild i alla sammanhang, både inom och utanför föreningsverksamheten. Drogfrihet och nykterhet är ett självklart krav vid träning, tävling eller möten.

Ingen alkohol får förtäras under resor, läger och övrig tid då man ansvarar för, eller umgås med våra ungdomar.

 

Trafiksäkerhetspolicy

 

 • Transporter ska ske med trafiksäkra transportmedel, följa gällande trafikbe­stämmelser, anpassad hastighet och total trafiknykterhet.
 • Eventuella böter vid trafikförseelser betalas inte av föreningen.

 

 • Alla görs medvetna om det stora ansvar det innebär med skjutsning av barn och ungdomar i privata bilar vid tränings-/tävlingsverksamhet.
 • SMK Dala Falun samarbetar med kommun och lokal polismyndighet och verkar för trafiksäker miljö i samband med arrangemang som genererar mycket trafik.

 

Miljöpolicy

Våra verksamheter ska präglas av ett starkt miljötänkande och bedrivas med beaktande av miljöeffekter på lång och kort sikt, efter sunda och ekonomiska principer. Hänsyn ska tas till natur- och kulturvärden.

 • Vi ska fortlöpande anpassa oss till samhällets miljökrav, där myndigheters krav är lägsta nivå.
 • Vi ska arbeta förebyggande genom optimal hushållning med råvaror och energi, och verka för minskandet av miljöstörande utsläpp. Val av leverantörer och entreprenörer ska präglas av vår syn på miljöhänsyn/miljöarbete.
 • Ständigt förbättringsarbete ska tillse att verksamheten ger upphov till allt mindre belastning på den yttre miljön.
 • Förbättringsarbetet ska stimuleras och påskyndas genom att öka samtliga medlemmars kunskap om vår påverkan på den yttre miljön.
 • Genom att tydligt informera de som vistas på våra anläggningar och banor om vår policy, ska vi arbeta för att påverka attityder och värderingar mot ett bättre miljö- och kretsloppstänkande.
 • Öppenhet, vilja till dialog och samarbete med medlemmar, myndigheter, andra intressenter och allmänheten, ska prägla vårt miljöarbete.
 • Vår verksamhet ska följa SVEMO:s (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundets) och SBF:s (Svenska Bilsportförbundets) miljöpolicy.

 

Efterlevnad och åtgärder

 

Om det framkommer att föreningens policies inte följs, är det styrelsens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder.

Alla medlemmar uppmanas att vara uppmärksamma på eventuella missförhållanden och kontakta styrelsen snarast möjligt.

 

Vid misstanke om ledares eller medlems bruk/missbruk/hantering av dopingpreparat, narkotika och alkohol:

 • Samtal med berörd person
 • Kontakt med förälder/vårdnadshavare om medlemmen är under 18 år
 • Kontakta sociala myndigheter om proffesionell hjälp behövs, och polis om brott misstänks.

Åtgärder vid mobbing och kränkande behandling:

 • Enskilt samtal med den utsatta personen
 • Enskilt samtal med den/de som mobbar/kränker
 • Samtal med alla inblandade
 • Kontakta förälder/vårdnadshavare om de inblandade är under 18 år
 • Uppdra åt ledare att ha extra uppsikt över, och ge stöd åt den drabbade.
 • Ta proffesionell hjälp av lämplig myndighet vid svårare fall, tex psykolog eller polis.